Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

    Predmetom týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok je úprava spôsobu realizácie zákaziek medzi spoločnosťou Fisatech s .r.o. a objednávateľom. Tieto obchodno-dodacie podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých obchodných zmlúv spoločnosti a platia pre všetky obchodné spojenia, ktoré súvisia s výrobou a dodaním produktov, pokiaľ nie je písomnou formou dohodnutá výnimka. Objednávateľ zaslaním písomnej objednávky súhlasí s týmito podmienkami, ktoré sú týmto nadradené podmienkam objednávateľa.

    Objednávka, jej prijatie a potvrdenie:
Objednávky sa zasielajú písomne, zaslaním na e-mailovú adresu firmy Fisatech s.r.o., takáto objednávka je považovaná za záväznú, ak je spätne potvrdená písomnou formou.
Objednávku je možné stornovať písomne, zaslaním storna objednávky na rovnakú adresu, ako bola zaslaná objednávka, najneskôr do 16:00 hodiny rovnakého dňa.
V prípade, že nie je dohodnuté inak, cenou rozumieme cenu Ex-Work v sídle firmy Fisatech s.r.o., bez aktuálnej sadzby DPH.

    Dodacia doba:
Dodacia doba začína plynúť dňom, po dni, kedy bola prijatá záväzná objednávka. Dodacia doba v prípade výroby, začína plynúť až po obdŕžaní kompletnej a bezchybnej výrobnej dokumentácie, prípadné korekcie predlžujú dodacie doby a ovplyvňujú cenu stanovenú v cenovej ponuke pre daný výrobok.
Fisatech s.r.o. vynaloží všetko úsilie, aby boli splnené dodacie doby. Všetky dodacie doby sú len odhadované a vychádzajú z doterajších skúseností firmy a teda nie sú záväzné.

    Vyššia moc:
V prípade, že Fisatech s.r.o. aj napriek vynaloženiu všetkého úsilia nebude schopná docieliť splnenie záväznej objednávky, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy, prípadne zmeniť dĺžku dodacej doby, alebo počet kusov objednávaného tovaru. Vyššou mocou sa rozumie hlavne vojna, občianske nepokoje, štrajky, kalamitné stavy, embargá, epidémie a iné neovplyvniteľné okolnosti a udalosti. V takomto prípade si objednávateľ nemôže uplatňovať voči Fisatech s.r.o. žiadne sankcie prípadne nároky, ktoré mohli byť stanovené pri podpise zmluvy.

    Platobné podmienky:
Faktúry budú uhradené k dňu splatnosti a bez akýchkoľvek zrážok. Reklamácia nemá vplyv na splatnosť faktúry. Fisatech s.r.o. má právo odmietnuť prijatie objednávky od objednávateľa, ktorý má voči firme Fisatech s.r.o. dlh. Objednávateľ, ak má na to právo, môže započítať firme Fisatech s.r.o. pohľadávku, no jedine po predošlom písomnom súhlase a upovedomení firmy Fisatech s.r.o. Fisatech s.r.o. má právo použiť ktorúkoľvek platbu od objednávateľa na vyrovnanie najstarších dlhov, prípadne sankcií a úrokov z pohľadávok.

    Práva tretích osôb:
Firma Fisatech s.r.o. nenesie zodpovednosť za porušenie prípadných autorských práv tretích osôb tým, že splní zákazku objednávateľa. Zodpovednosť za toto prípadné porušenie nesie objednávateľ.

    Vlastnícke právo a doručenie:
Zaslaný tovar ostáva vo vlastníctve firmy Fisatech s.r.o., kým objednávateľ neuhradí celú cenu tovaru. Dodanie tovaru a zodpovednosť za poškodenie počas prepravy sa riadi predpismi FCA / Intercoms 2000/

    Reklamačný poriadok:
Zjavné chyby tovaru je objednávateľ povinný písomne reklamovať bezodkladne po zistení danej chyby. Chyby, ktoré nebolo možné identifikovať vizuálne pri preberaní tovaru tzv. skryté chyby, je objednávateľ povinný reklamovať najneskôr do 4 týždňov po dodaní tovaru. V prípade neuznanej reklamácie si bude Fisatech s.r.o. účtovať náklady, ktoré vznikli pri úkonoch potrebných na preskúmanie reklamácie. V prípade poškodenia tovaru počas transportu, nenesie Fisatech s.r.o. zodpovednosť za dané poškodenia. V prípade, že do 36 hodín po doručení tovaru k objednávateľovi nebude reklamované dodané množstvo tovaru, nevznikne v čase po uplynutí tejto doby právo objednávateľa na ďalšiu reklamáciu dodaného množstva tovaru.

PROFIL   KATALÓGY  AKCIEFOTOGALERIA    VŠOP   KONTAKT  
UNIVERZALNE KARDANOVE KLBY / PRIEMYSELNE KARDANE
LOZISKA / LOZISKOVE DOMCE / KOMBINOVANE LOZISKA / GULICKOVE DRAHY
ELEKTROPREVODOVKY / MINIPREVODOVKY UHLOVE PREVODOVKY / ZDVIZNE PREVODOVKY
KLINOVE REMENE A REMENICE / OZUBENE REMENE A REMENICE
KLBOVE OKA / KLBOVE HLAVICE
PRISLUSENSTVO PNEUMATICKYCH VALCOV / KOMPONENTY HYDRAULICKYCH VALCOV / POLNOHOSPODARSKE DIELY
KONCOVKY PNEUMATICKYCH VALCOV
GULICKOVE SKRUTKY / TRAPEZOVE SKRUTKY A MATICE
ANTIVIBRACNE JEDNOTKY A SILENTBLOKY
ELEKTROMOTORY / PRIEMYSELNE BRZDY A SPOJKY
OBMEDZOVACE AXIALNEJ SILY / NASTAVITELNE VACKY
HYDRAULICKE FITINGY
RETAZE / RETAZOVE KOLESA / PRISLUSENSTVO RETAZI
CELNE OZUBENE KOLESA / KUZELOVE OZUBENE KOLESA PLASTOVE OZUBENE DIELY / VYROBA OZUBENIA
ZVERNE SPOJKY / PRUZNE SPOJKY TUHE / HRIADELOVE SPOJKY / VOLNOBEZNE SPOJKY
LINEARNE LOZISKA / LINEARNE VEDENIA LINEARNE VOZIKY / PRISLUSENSTVO LINEARNYCH JEDNOTIEK
DOPRAVNIKOVE A DOPRAVNE VALCEKY
PRIEMYSELNE KOLESA / NABYTKOVE KOLIESKA
HADICE / GUMENE PLATNE
KONSTRUKCNA CINNOST / VYROBA
ENERGETICKE RETAZE / HLINIKOVE STAVEBNE PROFILY