FISATECH s.r.o.CELL : 00421 908 135 761
HLAVNÁ 53MAIL : info@fisatech.sk
076 64 ZEMPLÍNSKA TEPLICAWEB : WWW.FISATECH.SK
SLOVENSKÁ REPUBLIKABANKOVE SPOJENIE : SR 4014138834 / 7500
IČO : 46 312 480IBAN : SK 21 7500 0000 0040 1413 8834
DIČ : SK2023317285

                             Spoločnosť Fisatech s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo 28197/VZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:

FISATECH s. r. o.
Hlavná 53
076 64 Zemplínska Teplica

Účastníkom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

Informácie o Účastníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Prevádzkovateľ využíva všetky údaje získané od Účastníkov výhradne pre interné potreby spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimkou sú spoločnosti, s ktorými má naša spoločnosť uzatvorenú zmluvu a poskytovaní prepravných služieb, týmto sú však osobné údaje Účastníkov predávané len v rozsahu nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru a sprostredkovatelia.
Osobné údaje Účastníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávané na zálohovaných serveroch, ktoré nie sú sprístupnené tretím stranám. Bez výslovného súhlasu Účastníkov nakladá naša spoločnosť s ich osobnými údajmi výhradne v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou a uzatvorením zmluvy o nákupe produktov, alebo služieb a ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov a postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Osobnými údajmi sa rozumejú:
meno a priezvisko
e-mailová adresa a telefónne číslo
fakturačná a doručovacia adresa
IP adresa
Cookies

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a) potreby plnenia zmluvy o nákupe a dodaní tovaru a služieb

Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu, za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov,

b) dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného)

daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Pre potreby plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od uzatvorenia zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom

c) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa účinná obhajoba v prípade sporu.

Doba spracovania je stanovená na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený

d) účely šírenia marketingových informácií Prevádzkovateľa:

plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb, zasielanie reklamných oznámení bez cielenia na konkrétnu skupinu a ručne vytvorených individuálnych ponúk určených konkrétnym Účastníkom, pokiaľ bol na to daný výslovný súhlas Účastníka. V tomto prípade nedochádza k predaniu osobných údajov tretej strane. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov.
Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje, bez nich nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom o nákupe a dodaní tovaru a služieb. Po uplynutí lehôt uvedených v článku Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a) právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania

b) na opravu poskytnutých osobných údajov

c) na vymazanie poskytnutých osobných údajov

d) na obmedzenie spracovania osobných údajov, pokiaľ si želáte údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody

e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

f) právo na prenos osobných údajov k inému správcovi

g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

h) právo kedykoľvek odvolať súhlas o spracovaní

Účastník môže tieto práva uplatniť prostredníctvom e-mailu zaslaného Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu našej spoločnosti Office@fisatech.sk , alebo písomne na adresu spoločnosti. Prevádzkovateľ je povinný odpovedať do 30 dní od prijatia takejto žiadosti. Prevádzkovateľ má právo v takomto prípade žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z registrovanej e-mailovej adresy žiadateľa.
Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018

Upozornenie :

Pri prenose údajov cez internet môže dôjsť k bezpečnostným medzerám, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Pre minimalizáciu rizika odporúčame použiť listovú formu, prípadne kontaktovať nás telefonicky.

PROFIL   KATALÓGY  AKCIEFOTOGALERIA    VŠOP   KONTAKT  
UNIVERZALNE KARDANOVE KLBY / PRIEMYSELNE KARDANE
LOZISKA / LOZISKOVE DOMCE / KOMBINOVANE LOZISKA / GULICKOVE DRAHY
ELEKTROPREVODOVKY / MINIPREVODOVKY UHLOVE PREVODOVKY / ZDVIZNE PREVODOVKY
KLINOVE REMENE A REMENICE / OZUBENE REMENE A REMENICE
KLBOVE OKA / KLBOVE HLAVICE
PRISLUSENSTVO PNEUMATICKYCH VALCOV / KOMPONENTY HYDRAULICKYCH VALCOV / POLNOHOSPODARSKE DIELY
KONCOVKY PNEUMATICKYCH VALCOV
GULICKOVE SKRUTKY / TRAPEZOVE SKRUTKY A MATICE
ANTIVIBRACNE JEDNOTKY A SILENTBLOKY
ELEKTROMOTORY / PRIEMYSELNE BRZDY A SPOJKY
OBMEDZOVACE AXIALNEJ SILY / NASTAVITELNE VACKY
HYDRAULICKE FITINGY
RETAZE / RETAZOVE KOLESA / PRISLUSENSTVO RETAZI
CELNE OZUBENE KOLESA / KUZELOVE OZUBENE KOLESA PLASTOVE OZUBENE DIELY / VYROBA OZUBENIA
ZVERNE SPOJKY / PRUZNE SPOJKY TUHE / HRIADELOVE SPOJKY / VOLNOBEZNE SPOJKY
LINEARNE LOZISKA / LINEARNE VEDENIA LINEARNE VOZIKY / PRISLUSENSTVO LINEARNYCH JEDNOTIEK
DOPRAVNIKOVE A DOPRAVNE VALCEKY
PRIEMYSELNE KOLESA / NABYTKOVE KOLIESKA
HADICE / GUMENE PLATNE
KONSTRUKCNA CINNOST / VYROBA
ENERGETICKE RETAZE / HLINIKOVE STAVEBNE PROFILY